چطوری تونستی سقوط نکنی؟/ پایان عصر ژنرال در استقلال