ادامه وضعیت سرپرستی دانشگاه‌های تهران و فرهنگیان با تدبیر سازگار نیست