اقدام دفاعی نیروهای مسلح برای دشمنان پشیمان‌‌کننده است