قوه قضاییه موظف به ارائه اطلاعات به وزیر دادگستری جهت پاسخگویی شد