تقویت ورزش همگانی یکی از برنامه های اولویت دار آموزش و پرورش است