معاون وزیر ارتباطات پاسخ داد: تهدید حاشیه سود اپراتورها چقدر جدی است؟