طرح آمایش سرزمینی در حوزه کانون های مساجد هرمزگان اجرا می شود