تجلیل از پدر ویراستاری ایران/قلم استاد سمیعی سبک خاص دارد