5/1 میلیارد تومان زکات خراسان شمالی به نیازمندان اختصاص یافت