معادلات امروز بین المللی بیانگر عزت، ثبات منطقه ای و قدرت هسته ای ایران است