چاهه‌ای غیرمجاز پلمپ می‌شود / یک هکتار شالی بیش از 15 میلیارد تومان آب مصرف می‌کند