گام اول واگذاری سهام عدالت به تمام کارگران طبق دستور رئیس جمهور برداشته شد