شیوه‌نامه وام خرد بانکی ابلاغ می‌شود/ برگزاری جلسات سه جانبه