شورای فرهنگ عمومی قطب اصلی در تصمیم گیری کلان فرهنگی هرمزگان است