جمهوری اسلامی ایران استکبار جهانی را به زانو در آورده است