عیادت وزیر بهداشت از دکترصالحی/ حال عمومی صالحی خوب است