معاون جهادکشاوری گیلان:تصاحب بازار کار در گرو افزایش کیفیت تولید است