استخدام نقشه کش سازه و صنعتی در تهران با درامد بالا - 22 اردیبشهت94