یونان به تعهدش در قبال صندوق بین المللی پول عمل کرده است