فرماندار مهریز : رسیدگی به روستاها جزو اولویت های دولت است