صرفه جویی 65 میلیارد ریالی با آزاد سازی نرخ نان در 20درصد واحدهای نانوایی زنجان