تصاویر حضور سید عمار حکیم در راهپیمایی به سوی کاظمین