دغدغه مهم دهیاران و شوراها لوه ارتقاء فرهنگ سلامت و بهداشت محیط میان روستائیان است