تایید ارتقای مرتبه ۱۱ عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند در جلسه هیات ممیزه