حذف آخرین بازماندگان ملک عبدالله / متعب تشکیل جبهه مخالفان را آغاز کرده است