تکمیل طرح انتقال آب لیشتر به 300 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد