سومین نمایشگاه ملزومات، جهیزیه و فرش ماشینی در قزوین برپا شد