همدلی و همزبانی رمز عبور از بحران‌ها در نظام اسلامی است