فیلم/ عدم تغییر تاریخ دربی به دلیل کم اهمیت بودن بازی