کاخ سفید:قبل از امضای اوباما و بررسی کنگره، مردم آمریکا وقت بررسی توافق هسته‌ای را خواهند داشت /از عم