توافق درشرایط فعلی امتیاز است/پس از توانمندی اقتصادی باید از موضع جدید به پرونده ورود کنیم