مانور تخصصی امدادگران کوهستان در سمیرم برگزار می شود