انجام عملیات آشیانه‌سازی برای پرندگان مهاجر در جزیره هاله تنگستان