برنامه تلویزیونی محبوب آمریکایی‌ها به پایان راه رسید