رفع مشکلات اورژانس نیازمند تأمین اعتبارات است/بسیاری از تجهیزات اورژانس از رده خارج است