ارتباط مستقیم نمازخانه ادارات با طرز تفکر مدیر آن/اردو و عرضه محصولات فرهنگی جهت ترویج نماز