مبارزه با هجوم ملخ ها در اراضی کشاورزی لاریجان آمل آغاز شد