بالای سرت شمشیر بگیرند، اسمش مذاکره نیست/کنترل ۲۴ ساعته ایران که بازی بردبرد نیست