پایتخت به مشهد می‌رود؟/ نقی، ارسطو و اوراق مشارکت شهرداری مشهد!