دستیابی به تولید سالانه 12.5 تن شیر راهبرد وزارت جهاد کشاورزی است