هشدار وزارت بهداشت برای تب مالت/ لبنیات پاستوریزه استفاده کنید