سلطان بیماری اش را تائید کرد/ خبری که پروین دوست نداشت مردم بفهمند