فعال شیعه مصری: دولت مصربا ما به عنوان یک شهروند ...