حضرت آیت الله شبیری زنجانی تصریح کرد: نهی عمومات در ...