مسابقات ورزشی خواهرخوانده‌ها پیام‌آور صلح و دوستی به دنیاست