مصاحبه با نماینده مجلسی که در دوره احمدی نژاد متقاضی بورسیه بوده است /پرسیدم و گفتند معادل سازی، یک ر