فریدون عباسی: شما که همه چیز را داده‌اید برای چه چیزی می‌خواهید چانه‌زنی کنید؟!