شش تروریست مالزی درعراق وسوریه به هلاکت رسیدند ...