استفاده ابزاری از رسانه‌ها نادرست است / مدیران مخالف نقد نگران جایگاه خود هستند