نجات دشت میناب در اولویت‌ سازمان زمین‌شناسی قرار می‌گیرد